หุ้น Top 30 หน้า Explore by Country กับที่อยู่ใน Basket (Jitta Playlist) แตกต่างกันอย่างไร

หุ้น Top 30 ที่อยู่ในหน้า Explore by Country คือหุ้น 30 อันดับแรก จากหุ้นทั้งหมดในประเทศนั้นๆ เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ในเมนู Sort by: เช่น Jitta Ranking, Jitta Score, Above Jitta Line, Below Jitta Line หรือ Recent Update แล้วแต่คุณเลือก เช่น ถ้าคุณเลือกจัดอันดับโดย Jitta Ranking หุ้นก็จะเรียงลำดับตาม Jitta Ranking ถ้าคุณเลือก Jitta Score หุ้นก็จะเรียงลำดับตาม Jitta Score มากไปน้อย

ส่วนหุ้นที่อยู่ใน Basket คือหุ้นที่เราคัดกรองจากเกณฑ์ต่างๆ ที่เราเลือกประกอบกันหลายๆ เกณฑ์ บางครั้งหุ้นจาก Top 30 ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือหุ้นใน Basket อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ได้