Sort by: Recent Update คืออะไร

Sort by: Recent Update จะแสดงหุ้นที่มีการอัปเดตงบการเงินล่าสุด เพื่อบอกว่า หุ้นตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ Jitta Score และ Jitta Line ล่าสุดเพื่อที่จะได้ซื้อขายได้ทันท่วงที