Growth Opportunity คืออะไร

Growth Opportunity ดูว่าการเติบโตของบริษัทในภาพรวมเป็นอย่างไร สูงหรือต่ำกว่าอุตสาหกรรมหรือคู่แข่งโดยรวมอย่างไร ธุรกิจถึงจุดอิ่มตัวแล้วมากน้อยแค่ไหน แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยคำนวณจากอัตราการเติบโตของกำไรเป็นหลัก ซึ่งถ้าเข้าไปดูในหน้า FactSheet ด้านขวาล่างจะมีตาราง Annual Rate ทำให้เห็นแนวโน้มการเติบโตในแต่ละค่าที่สำคัญๆ ของบริษัทและวิเคราะห์ได้