Jitta Factors คืออะไร

Jitta Factors คือกราฟที่แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของธุรกิจใน 5 มิติด้วยกัน โดยนําเฉพาะตัวเลขจากงบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนั้นๆ มาทําการวิเคราะห์ แล้วให้เป็นคะแนนตั้งแต่ 0-100 คะแนนยิ่งสูงหมายถึงคุณภาพที่ดี

5 ปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมีดังนี้

  1. Growth Opportunity แสดงให้เห็นการเติบโตของบริษัทว่าอยู่ในช่วงไหน มีโอกาสเติบโตได้อีกหรืออิ่มตัวแล้ว คะแนนสูงหมายถึงบริษัทกําลังอยู่ในช่วงการเติบโต
  2. Recent Business Performance แสดงให้เห็นว่าผลการดําเนินงานของธุรกิจใน 4 ไตรมาสหลังสุดเป็นอย่างไร คะแนนสูงหมายถึงธุรกิจของบริษัทกําลังขยายตัวได้ดี เหตุผลที่มีการแสดง Recent Business Performance เพราะว่า Jitta Score เป็นค่าที่คํานวณมาจากงบการเงิน 10 ปีย้อนหลัง ดังนั้น บางธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงในช่วง1–2 ปีนี้ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทที่อาจมีศักยภาพสูงในอนาคต ซึ่งสังเกตได้อย่างรวดเร็วจาก Recent Business Performance
  3. Financial Strength แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งในฐานะการเงินของบริษัท ยิ่งค่านี้สูงเท่าไหร่บริษัทยิ่งมีสถานะทางการเงินดีมากขึ้นเท่านั้นค่า Financial Strength คิดมาจากค่าหลักๆ ในหมวดของ Cash Income และ Strong Financial Status เพราะธุรกิจที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนดีและหนี้สินต่ำมักจะมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งมาก
  4. Return to Shareholders แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการส่งมอบความมั่งคั่งกลับคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหน ยิ่งมากก็ยิ่งดี (ถ้าน้อยมากๆ แสดงว่าผู้บริหารไม่ได้ใส่ใจประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่ควรจะเป็น)
  5. Competitive Advantage แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ยิ่งมากก็ยิ่งดี