Recent Business Performance คืออะไร

Recent Business Performance แสดงถึงผลการดําเนินธุรกิจใน 4 ไตรมาสล่าสุด คะแนนสูงหมายถึงธุรกิจของบริษัทกําลังขยายตัวได้ดี เหตุผลที่มีการแสดง Recent Business Performance เพราะว่า Jitta Score เป็นค่าที่คํานวณมาจากงบการเงิน 10 ปีย้อนหลัง ดังนั้น บางธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงในช่วง1–2 ปีนี้ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทที่อาจมีศักยภาพสูงในอนาคต ซึ่งสังเกตได้อย่างรวดเร็วจาก Recent Business Performance