Jitta Line รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ในการคำนวณด้วยหรือไม่

จำนวนหุ้นที่นำมาหารหาค่า “ต่อหุ้น” ต่างๆ เพื่อคำนวณ Jitta Score และ Jitta Line นั้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับลดแล้ว ซึ่งรวมหุ้นที่ออกมาแล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญและหุ้นที่ออกเพื่อเพิ่มทุนในอนาคต Jitta Score และ Jitta Line จึงแสดงผลตามจำนวนหุ้นที่ออกมาแล้วทั้งหมดเสมอ