ระบบคำนวณ Above/Below Jitta Line อย่างไร

ตัวเลข Above/Below Jitta Line นั้นคำนวณโดยใช้ upside gain และ downside risk เป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

(Jitta Line – Price)*100 / Price

ตัวอย่าง

ถ้า Jitta Line = $10 และราคาหุ้น = $5
Upside gain = (10-5)/5 *100% = 100%
เราจะเรียกว่า “100% below Jitta Line”

ถ้า Jitta Line = $10 และราคาหุ้น = $20
Downside risk = (10-20)/20 * 100 = -50%
เราจะเรียกว่า “50% above Jitta Line”