ทำไมคะแนน Jitta Factors บางตัวเพิ่มขึ้น แต่ Jitta Line กลับปรับลดลง

Jitta Factors แสดงถึงคุณภาพของบริษัท ในขณะที่ Jitta Line แสดงถึงมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ ทั้งสองเป็นการวิเคราะห์คนละมิติ ตัวแปรหลักๆที่ใช้ในการคำนวณก็แตกต่างกัน เช่น บริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น ทำให้ Return to shareholder เพิ่มขึ้น แต่ว่ากำไรสุทธิที่สร้างได้กลับลดลง ส่งผลให้ Jitta Line ปรับตัวลดลงก็เป็นได้