กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทส่งผลต่อ Jitta Score หรือไม่

กลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีผลต่อคะแนน Jitta Score เนื่องจาก Jitta Score นั้นคำนวณจากงบการเงินที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หากต้องการเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมด้วย Key Stats จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า อุตสาหกรรมของหุ้นที่คุณกำลังสนใจนั้นมีคะแนนเฉลี่ย Jitta Score เท่าไหร่ และหุ้นที่คุณสนใจเป็นอยู่อันดับที่เท่าใดในอุตสาหกรรม เรียงลำดับตาม Jitta Ranking