Jitta Score คำนวณจากอะไร

Jitta Score คำนวณจากข้อมูลในงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี โดยพิจารณาเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คุณภาพของธุรกิจใน 5 มิติ ดังนี้

 1. โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
 2. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
 3. ความแข็งแกร่งทางการเงิน
 4. การสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
 5. ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวเลขและอัตราส่วนที่ Jitta นำมาใช้คำนวณ Jitta Score นั้นมีมากมาย โดยหลักๆ แล้ว Jitta จะตรวจสอบค่าที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 • รายได้เพิ่มขึ้นทุกปี
 • กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) เพิ่มขึ้น
 • หนี้ระยะยาว หรือหนี้สิน ต่ำหรือแทบไม่มีเลย
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี
 • อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงอย่างสม่ำเสมอ
 • รายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditure) ต่ำ
 • มีการซื้อหุ้นคืน
 • จ่ายเงินปันผลทุกปี

นอกจากนี้ เรายังพิจารณาด้วยว่าค่าต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องและส่งผลถึงกันอย่างไร ธุรกิจที่อยู่อุตสาหกรรมต่างกัน จะมีลักษณะทางธุรกิจและการเงินไม่เหมือนกัน ดังนั้น การให้น้ำหนักค่าต่างๆก็จะไม่เท่ากัน แต่ Jitta ได้คำนวณทุกอย่างนี้ออกมาเป็น Jitta Score ที่เข้าใจง่าย เปรียบเทียบข้ามธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้ คุณจะได้รู้เลยว่าธุรกิจไหนดีกว่ากันอย่างไร