Loss Chance คืออะไร

Loss Chance คือค่าชี้วัดโอกาสการขาดทุน หากซื้อหุ้นที่มี Jitta Score เท่านี้ และอยู่เหนือ/ตำ่กว่า Jitta Line เท่านี้ ทั้งหมด 100 หุ้น ถือจนครบ 1 ปี จะมีหุ้นที่ขาดทุนกี่ตัว เช่น หุ้นที่มี Jitta Score 7.5 ราคา 5% Below Jitta Line และ Loss Chance 35% หมายความว่า ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มี Jitta Score 7.5 และราคา 5% Below Jitta Line แบบนี้ทั้งหมด 100 ตัว ถือหุ้นทั้งหมดไป 1 ปี จะพบว่ามี 35 ตัวที่ขาดทุน และ 65 ตัวที่กำไร ดังนั้น ยิ่งเปอร์เซ็นต์ Loss Chance น้อย ก็มีโอกาสขาดทุนน้อยลงตามนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Loss Chance