Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ VNI
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
17.40%
ตั้งแต่ปี 2009

ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country

เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
₫10,000
- Jitta TOP 10
- Jitta TOP 20
- Jitta TOP 30
- VNI
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
VNI

Jitta Investment Return Of 

SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2008)
SELL
(สิ้นปี 2009)
GAIN
1.CLC₫10000.00₫16800.0068.00%
2.DXP₫4484.85₫12828.28186.04%
3.NHC₫14250.00₫18700.0031.23%
4.FPT₫9861.38₫15580.9858.00%
5.NBC₫5448.31₫7627.6440.00%
6.TCT₫9937.50₫16050.0061.51%
7.CAN₫10000.00₫14000.0040.00%
8.ST8₫6789.96₫13754.36102.57%
9.TBC₫12700.00₫19500.0053.54%
10.GIL₫6901.13₫16987.39146.15%
11.NSC₫11543.72₫27173.91135.40%
12.STB₫8795.98₫13248.9550.63%
13.SSI₫9404.39₫27592.74193.40%
14.BMP₫6495.73₫27991.45330.92%
15.BPC₫10000.00₫20400.00104.00%
16.TRC₫24300.00₫58000.00138.68%
17.SDN₫15999.86₫23199.7945.00%
18.PLC₫4190.83₫8356.7199.40%
19.PAC₫11910.41₫32498.90172.86%
20.TDH₫9530.39₫33373.40250.18%
21.SJS₫23478.26₫69565.22196.30%
22.SGH₫38500.00₫34500.00-10.39%
23.VSC₫7225.40₫16008.13121.55%
24.TNA₫2859.60₫4221.7447.63%
25.HHC₫15800.00₫22400.0041.77%
26.ABT₫12053.51₫43333.33259.51%
27.CII₫11999.84₫26221.87118.52%
28.VNM₫7412.38₫13395.8780.72%
29.HTP₫8400.00₫13500.0060.71%
30.SAF₫5568.41₫10630.6190.91%
78.70%
115.38%
110.49%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2009)
SELL
(สิ้นปี 2010)
GAIN
1.FPT₫15580.98₫16961.538.86%
2.TDH₫33373.40₫17184.81-48.51%
3.VSC₫16008.13₫12450.77-22.22%
4.TJC₫12000.00₫10000.00-16.67%
5.BMP₫27991.45₫20299.15-27.48%
6.VNM₫13395.87₫15360.5914.67%
7.VNS₫14055.08₫14387.462.36%
8.PAC₫32498.90₫26086.96-19.73%
9.ACB₫15818.78₫11098.66-29.84%
10.STB₫13248.95₫10241.82-22.70%
11.TMP₫18500.00₫10200.00-44.86%
12.BCC₫10248.45₫6521.74-36.36%
13.SDN₫23199.79₫18600.00-19.83%
14.TNA₫4221.74₫5828.0638.05%
15.PVD₫40089.92₫31478.01-21.48%
16.SJE₫30962.64₫14916.67-51.82%
17.NTP₫18261.03₫16388.11-10.26%
18.VTC₫10089.29₫7600.00-24.67%
19.TCT₫16050.00₫14550.00-9.35%
20.DPC₫22000.00₫17800.00-19.09%
21.VIS₫55000.00₫31600.00-42.55%
22.VTV₫13250.00₫7300.00-44.91%
23.HHC₫22400.00₫27100.0020.98%
24.VCS₫8653.42₫4938.42-42.93%
25.VTO₫13000.00₫8900.00-31.54%
26.SDA₫23593.75₫13437.50-43.05%
27.SJ1₫9103.30₫9509.704.46%
28.NSC₫27173.91₫25289.86-6.93%
29.PLC₫8356.71₫15990.6991.35%
30.VC7₫22177.74₫13319.96-39.94%
-16.13%
-18.05%
-16.53%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2010)
SELL
(สิ้นปี 2011)
GAIN
1.DXP₫9777.78₫7272.73-25.62%
2.TCT₫14550.00₫11000.00-24.40%
3.EIB₫13247.86₫14300.007.94%
4.PLC₫15990.69₫8821.89-44.83%
5.VSC₫12450.77₫10395.40-16.51%
6.CTG₫17487.67₫13457.90-23.04%
7.DVP₫20200.00₫18550.00-8.17%
8.DPM₫38000.00₫23800.00-37.37%
9.SVI₫13065.84₫11805.56-9.65%
10.DPR₫68000.00₫46300.00-31.91%
11.NSC₫25289.86₫30507.2520.63%
12.LSS₫28400.00₫20300.00-28.52%
13.DHG₫25000.00₫28000.0012.00%
14.SDT₫20726.50₫7230.77-65.11%
15.STB₫10241.82₫9546.39-6.79%
16.KSB₫10738.69₫6425.89-40.16%
17.SSC₫25900.00₫28000.008.11%
18.STC₫11200.00₫6600.00-41.07%
19.VNS₫14387.46₫10066.48-30.03%
20.SAF₫13430.00₫7441.43-44.59%
21.CAN₫25400.00₫24000.00-5.51%
22.VDL₫8077.86₫4717.30-41.60%
23.RAL₫21500.00₫21200.00-1.40%
24.VHL₫50000.00₫30500.00-39.00%
25.ACB₫11098.66₫9227.62-16.86%
26.DCL₫12500.00₫5571.43-55.43%
27.PGS₫19912.00₫14136.00-29.01%
28.TAC₫15764.71₫12588.24-20.15%
29.ELC₫28887.00₫19824.41-31.37%
30.PVS₫16903.70₫11946.36-29.33%
-21.36%
-21.45%
-23.29%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2011)
SELL
(สิ้นปี 2012)
GAIN
1.TRC₫33900.00₫42200.0024.48%
2.TCT₫11000.00₫21225.0092.95%
3.DPM₫23800.00₫35800.0050.42%
4.EIB₫14300.00₫15700.009.79%
5.ACB₫9227.62₫7016.39-23.96%
6.CTG₫13457.90₫20700.0053.81%
7.DPR₫46300.00₫54000.0016.63%
8.SVI₫11805.56₫17291.6746.47%
9.DHG₫28000.00₫36500.0030.36%
10.ABT₫34200.00₫42500.0024.27%
11.EVE₫4370.37₫6903.7057.97%
12.CAN₫24000.00₫23000.00-4.17%
13.PLC₫8821.89₫12300.9539.44%
14.HGM₫43500.00₫44500.002.30%
15.SHB₫2452.57₫2917.3118.95%
16.STB₫9546.39₫12581.0031.79%
17.KTS₫31307.69₫17461.54-44.23%
18.VNR₫7923.08₫10769.2335.92%
19.HAG₫15415.02₫19636.3627.38%
20.PHR₫15720.00₫16860.007.25%
21.NSC₫30507.25₫39565.2229.69%
22.CLC₫8066.67₫10000.0023.97%
23.LSS₫20300.00₫15900.00-21.67%
24.NNC₫12120.30₫14320.3618.15%
25.SAF₫7441.43₫12118.8962.86%
26.PET₫10084.03₫10504.204.17%
27.NTP₫10033.53₫11371.3413.33%
28.TNA₫4118.77₫3130.27-24.00%
29.FPT₫13069.58₫11570.66-11.47%
30.CSC₫2208.63₫2063.01-6.59%
32.52%
24.89%
19.54%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2012)
SELL
(สิ้นปี 2013)
GAIN
1.VNM₫35365.08₫54253.2653.41%
2.MBB₫6678.47₫6785.331.60%
3.TCT₫21225.00₫42250.0099.06%
4.NSC₫39565.22₫66956.5269.23%
5.DVP₫22000.00₫42500.0093.18%
6.CTG₫20700.00₫16200.00-21.74%
7.WCS₫42800.00₫65000.0051.87%
8.SAF₫12118.89₫17008.9740.35%
9.STC₫8400.00₫15300.0082.14%
10.VNS₫11965.81₫33012.82175.89%
11.VNR₫10769.23₫17538.4662.86%
12.TMP₫11500.00₫16800.0046.09%
13.OPC₫25333.33₫42666.6768.42%
14.DXP₫9939.39₫13727.2738.11%
15.SEB₫9921.88₫12226.5623.23%
16.SDT₫8615.38₫13900.0061.34%
17.HSG₫4166.57₫8962.47115.10%
18.LDP₫11159.36₫16413.3747.08%
19.BMP₫19017.09₫38888.89104.49%
20.PMC₫20486.11₫43500.00112.34%
21.PGC₫6107.31₫10500.0071.93%
22.CTD₫22275.00₫37875.0070.03%
23.GAS₫38600.00₫66500.0072.28%
24.DHG₫36500.00₫57000.0056.16%
25.PGI₫9000.00₫9900.0010.00%
26.TIX₫19000.00₫18600.00-2.11%
27.SDN₫16700.00₫25200.0050.90%
28.NBC₫7385.49₫7491.431.43%
29.VSC₫13280.82₫25138.6989.29%
30.PVC₫13100.00₫14500.0010.69%
64.50%
66.20%
58.49%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2013)
SELL
(สิ้นปี 2014)
GAIN
1.SHB₫3470.59₫4074.1717.39%
2.VNM₫54253.26₫46054.99-15.11%
3.PVD₫39852.35₫46352.8616.31%
4.C32₫17651.50₫22575.7427.90%
5.CAP₫16528.89₫16528.890.00%
6.VCF₫136000.00₫173000.0027.21%
7.TRA₫50297.62₫43452.38-13.61%
8.IDV₫4370.83₫15293.31249.89%
9.PMC₫43500.00₫44500.002.30%
10.NSC₫66956.52₫69565.223.90%
11.GDT₫15909.09₫23966.9450.65%
12.DHG₫57000.00₫64000.0012.28%
13.GAS₫66500.00₫70500.006.02%
14.PTB₫14776.23₫20640.4339.69%
15.NNC₫19200.48₫28800.7250.00%
16.DSN₫40559.44₫42657.345.17%
17.PLC₫14734.30₫26086.9677.05%
18.CLC₫20400.00₫21000.002.94%
19.VNS₫33012.82₫37250.0012.83%
20.TMP₫16800.00₫28700.0070.83%
21.HPG₫6324.28₫9378.7148.30%
22.SVI₫30000.00₫32083.336.94%
23.DVP₫42500.00₫46200.008.71%
24.TLG₫12638.12₫18124.5543.41%
25.AMC₫20000.00₫19900.00-0.50%
26.DNM₫27000.00₫36800.0036.30%
27.VSC₫25138.69₫28458.8913.21%
28.SDT₫13900.00₫15700.0012.95%
29.WCS₫65000.00₫145700.00124.15%
30.FPT₫15482.33₫19722.7127.39%
31.62%
32.18%
32.15%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2014)
SELL
(สิ้นปี 2015)
GAIN
1.MAS₫85000.00₫139000.0063.53%
2.WCS₫145700.00₫152000.004.32%
3.DQC₫38223.14₫51818.1835.57%
4.GDT₫23966.94₫31157.0230.00%
5.HDA₫8600.00₫8100.00-5.81%
6.MBB₫7209.01₫8275.5014.79%
7.VNS₫37250.00₫30400.00-18.39%
8.DVP₫46200.00₫62500.0035.28%
9.DNM₫36800.00₫30000.00-18.48%
10.HPG₫9378.71₫7750.70-17.36%
11.CAP₫16528.89₫22904.3238.57%
12.BID₫12700.00₫20600.0062.20%
13.SHP₫20500.00₫19000.00-7.32%
14.TLG₫18124.55₫31974.4576.42%
15.REE₫24521.74₫21913.04-10.64%
16.SKG₫14172.34₫34013.61140.00%
17.NNC₫28800.72₫34500.8619.79%
18.SJE₫13916.67₫22666.6762.87%
19.FPT₫19722.71₫22822.8815.72%
20.PMC₫44500.00₫42900.00-3.60%
21.AMC₫19900.00₫29000.0045.73%
22.DSN₫42657.34₫55944.0631.15%
23.INN₫26000.00₫27307.695.03%
24.FMC₫22800.00₫25800.0013.16%
25.TV2₫3693.01₫5994.9962.33%
26.SAF₫27639.58₫42841.3555.00%
27.HSG₫10307.93₫8886.52-13.79%
28.CNG₫32400.00₫31400.00-3.09%
29.VCS₫6897.76₫18835.21173.06%
30.BBC₫56000.00₫55500.00-0.89%
12.35%
25.87%
29.51%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2015)
SELL
(สิ้นปี 2016)
GAIN
1.DVP₫62500.00₫72000.0015.20%
2.VNM₫74073.78₫87221.8717.75%
3.BMP₫72777.78₫106111.1145.80%
4.CAP₫22904.32₫32231.3440.72%
5.WCS₫152000.00₫184500.0021.38%
6.TMS₫41374.14₫25296.44-38.86%
7.VSC₫52592.04₫42073.63-20.00%
8.HPG₫7750.70₫13171.5569.94%
9.BID₫20600.00₫14200.00-31.07%
10.MAS₫139000.00₫155100.0011.58%
11.HAH₫28800.00₫25866.67-10.19%
12.TRA₫52678.57₫95000.0080.34%
13.OPC₫35000.00₫38900.0011.14%
14.NCT₫145000.00₫89000.00-38.62%
15.NSC₫82608.70₫80434.78-2.63%
16.PTB₫36342.59₫68611.1188.79%
17.NNC₫34500.86₫54676.3758.48%
18.GDT₫31157.02₫48090.9154.35%
19.HDA₫8100.00₫12300.0051.85%
20.HHS₫12285.71₫3640.00-70.37%
21.CLC₫30000.00₫35333.3317.78%
22.TLG₫31974.45₫49391.1254.47%
23.SJ1₫11254.16₫15992.7542.11%
24.PMC₫42900.00₫68900.0060.61%
25.KSB₫14128.79₫24734.8575.07%
26.DMC₫31923.08₫67500.00111.45%
27.SKG₫34013.61₫40151.5218.05%
28.DXP₫15848.48₫17090.917.84%
29.PLC₫36100.00₫27600.00-23.55%
30.SHP₫19000.00₫19900.004.74%
13.25%
17.78%
24.14%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2016)
SELL
(สิ้นปี 2017)
GAIN
1.HPG₫13171.55₫21451.4762.86%
2.SKG₫40151.52₫23977.27-40.28%
3.VCF₫178000.00₫265000.0048.88%
4.HAT₫49100.00₫36900.00-24.85%
5.VNM₫87221.87₫144860.5366.08%
6.BBC₫93300.00₫89000.00-4.61%
7.BMP₫106111.11₫85600.00-19.33%
8.KSB₫24734.85₫32348.4830.78%
9.PMC₫68900.00₫68000.00-1.31%
10.HHC₫32500.00₫51000.0056.92%
11.NNC₫54676.37₫51500.00-5.81%
12.HSG₫21539.23₫19283.75-10.47%
13.TBC₫25000.00₫24000.00-4.00%
14.VHC₫28900.00₫26650.00-7.79%
15.SRF₫20625.00₫18500.00-10.30%
16.MBB₫8353.01₫15912.4990.50%
17.DSN₫61800.00₫64700.004.69%
18.EVE₫23950.00₫20100.00-16.08%
19.CVT₫21263.74₫41384.6294.63%
20.IDV₫27950.31₫28347.831.42%
21.PTB₫68611.11₫87666.6727.77%
22.FPT₫23909.68₫35682.4849.24%
23.WCS₫184500.00₫160000.00-13.28%
24.C32₫35757.54₫34818.15-2.63%
25.RAL₫95900.00₫133000.0038.69%
26.DHG₫65333.33₫115000.0076.02%
27.CAV₫58000.00₫52000.00-10.34%
28.DMC₫67500.00₫115600.0071.26%
29.SJ1₫15992.75₫11612.33-27.39%
30.PDN₫38932.94₫60866.0656.34%
17.52%
15.60%
19.25%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2017)
SELL
(สิ้นปี 2018)
GAIN
1.PDN₫60866.06₫45999.54-24.42%
2.NSC₫94173.91₫90000.00-4.43%
3.CHP₫22684.39₫19905.66-12.25%
4.REE₫41500.00₫30800.00-25.78%
5.CSV₫37800.00₫27950.00-26.06%
6.SJD₫23550.00₫21400.00-9.13%
7.CVT₫41384.62₫19100.00-53.85%
8.INN₫51692.31₫29900.00-42.16%
9.BMI₫35500.00₫20700.00-41.69%
10.VHC₫26650.00₫47500.0078.24%
11.LIX₫43100.00₫48000.0011.37%
12.HPG₫21451.47₫19839.74-7.51%
13.TCM₫23748.71₫20088.68-15.41%
14.VCF₫265000.00₫146000.00-44.91%
15.PTB₫87666.67₫61000.00-30.42%
16.VPB₫25337.18₫19950.00-21.26%
17.CAV₫52000.00₫57000.009.62%
18.VND₫21818.18₫16400.00-24.83%
19.VHL₫56000.00₫29000.00-48.21%
20.MBB₫15912.49₫14500.21-8.88%
21.NNC₫51500.00₫47500.00-7.77%
22.GDT₫42727.27₫41500.00-2.87%
23.NCT₫113800.00₫71600.00-37.08%
24.TLG₫64208.45₫53719.01-16.34%
25.CMG₫26038.21₫23057.28-11.45%
26.TV2₫22922.26₫45059.8396.58%
27.TCT₫64000.00₫58500.00-8.59%
28.DMC₫115600.00₫75500.00-34.69%
29.PGC₫15700.00₫14500.00-7.64%
30.FPT₫35682.48₫30326.99-15.01%
-16.15%
-17.10%
-12.90%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2018)
SELL
(สิ้นปี 2019)
GAIN
1.KSB₫21250.00₫14166.67-33.33%
2.VHC₫47500.00₫39650.00-16.53%
3.ACB₫17514.79₫17538.460.14%
4.DSN₫62900.00₫59000.00-6.20%
5.MBB₫14500.21₫18086.9624.74%
6.PTB₫61000.00₫70000.0014.75%
7.HPG₫19839.74₫19583.33-1.29%
8.SCS₫144000.00₫120000.00-16.67%
9.SGN₫89285.71₫89000.00-0.32%
10.PDN₫45999.54₫69000.0050.00%
11.MWG₫87000.00₫114000.0031.03%
12.NLG₫20101.70₫25098.1124.86%
13.CDN₫15800.00₫19800.0025.32%
14.VMC₫19400.00₫11700.00-39.69%
15.DVP₫42000.00₫36400.00-13.33%
16.ADC₫18100.00₫15800.00-12.71%
17.VCS₫64923.56₫70100.007.97%
18.CAV₫57000.00₫56200.00-1.40%
19.TLG₫53719.01₫39900.00-25.72%
20.STK₫14859.81₫17550.0018.10%
21.CLC₫34000.00₫33900.00-0.29%
22.PME₫63500.00₫54300.00-14.49%
23.EVE₫15450.00₫10750.00-30.42%
24.TNG₫12808.64₫13796.307.71%
25.VSC₫36863.64₫27250.00-26.08%
26.TVS₫9954.23₫12844.0429.03%
27.VJC₫120000.00₫146200.0021.83%
28.GIL₫27272.73₫16800.00-38.40%
29.GAS₫86600.00₫93700.008.20%
30.GDT₫41500.00₫29400.00-29.16%
1.53%
1.49%
-1.41%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2019)
SELL
(สิ้นปี 2020)
GAIN
1.PDN₫69000.00₫77000.0011.59%
2.SCS₫120000.00₫128000.006.67%
3.TCB₫23550.00₫31500.0033.76%
4.ACB₫17538.46₫28100.0060.22%
5.VPB₫20000.00₫32500.0062.50%
6.MWG₫114000.00₫118900.004.30%
7.HDB₫21706.05₫23750.009.42%
8.VNM₫97082.95₫108800.0012.07%
9.MBB₫18086.96₫23000.0027.16%
10.VCB₫90200.00₫97900.008.54%
11.SGN₫89000.00₫70500.00-20.79%
12.PGI₫19500.00₫21650.0011.03%
13.VCS₫70100.00₫87200.0024.39%
14.FPT₫50695.65₫59100.0016.58%
15.SRF₫14600.00₫13100.00-10.27%
16.SEB₫40000.00₫42000.005.00%
17.BTW₫29000.00₫28400.00-2.07%
18.SVI₫66000.00₫90000.0036.36%
19.CVT₫20550.00₫41150.00100.24%
20.STB₫10050.00₫16900.0068.16%
21.DSN₫59000.00₫48000.00-18.64%
22.PTB₫70000.00₫61600.00-12.00%
23.DMC₫72000.00₫59300.00-17.64%
24.PME₫54300.00₫76500.0040.88%
25.PTS₫5000.00₫8300.0066.00%
26.TNG₫13796.30₫15600.0013.07%
27.HLD₫16500.00₫25400.0053.94%
28.CLH₫10972.22₫21000.0091.39%
29.PNJ₫86000.00₫81000.00-5.81%
30.LIX₫43000.00₫54000.0025.58%
23.62%
23.24%
23.39%
SYMBOLBUY
(สิ้นปี 2020)
SELL
(สิ้นปี 2021)
GAIN
1.PDN₫77000.00----
2.MBB₫23000.00----
3.ACB₫28100.00----
4.DBC₫56700.00----
5.HPG₫41450.00----
6.HDB₫23750.00----
7.TCB₫31500.00----
8.GIL₫42000.00----
9.EID₫15800.00----
10.KSB₫31750.00----
11.VPB₫32500.00----
12.VCF₫226100.00----
13.MWG₫118900.00----
14.VSC₫55100.00----
15.NSC₫80400.00----
16.BAX₫80000.00----
17.TPB₫26800.00----
18.TBC₫25100.00----
19.TLG₫39000.00----
20.BWE₫33800.00----
21.CLH₫21000.00----
22.SCS₫128000.00----
23.HDA₫9000.00----
24.DGC₫51100.00----
25.DPR₫44350.00----
26.HCM₫31400.00----
27.VCS₫87200.00----
28.SSC₫50600.00----
29.RAL₫137900.00----
30.SED₫16700.00----
0.00%
0.00%
0.00%

Jitta Ranking Yearly Returns

TOP 10TOP 20TOP 30VNI
200978.70%115.38%110.49%56.76%
2010-16.13%-18.05%-16.53%-2.04%
2011-21.36%-21.45%-23.29%-27.46%
201232.52%24.89%19.54%17.69%
201364.50%66.20%58.49%21.97%
201431.62%32.18%32.15%8.12%
201512.35%25.87%29.51%6.12%
201613.25%17.78%24.14%14.82%
201717.52%15.60%19.25%48.04%
2018-16.15%-17.10%-12.90%-9.32%
20191.53%1.49%-1.41%7.67%
202023.62%23.24%23.39%14.87%
Annualized14.95%17.26%17.40%11.00%
Total Gain432.16%575.94%585.47%249.77%